Mansoft A/S har valgt at have FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne som omdrejningspunkt for sin CSR politik.

FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder blev vedtaget af FN i 1948, og omfatter borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det er det vigtigste menneskerettighedsdokument i verden og giver en fælles forståelse af, hvad alle menneskers rettigheder er, og danner grundlag for en verden bygget på frihed, retfærdighed, fred og ansvar.

Mansoft A/S bakker op omkring disse rettigheder, og gør en aktiv indsat for at udbrede kendskabet til disse rettigheder. Mansoft’s CSR politik og vores Code of Conduct for medarbejdere tager endvidere udgangspunkt i Mansoft’s generelle værdier.

Mansoft arbejder med samfundsansvar både internt i virksomheden og eksternt i relation til omverdenen. Selskabet står ved sit værdigrundlag, som bygger på respekt for andre, frisind, rummelighed, tolerance og gennemsigtighed.

CSR politikken er forankret i ledelsen og HR og vil løbende blive opdateret.

MENNESKERETTIGHEDER

Respekt for andre er en absolut forudsætning for den enkeltes professionelle og personlige udvikling. Den holdning skal anvendes i hele koncernen og over hele verden og indebærer en accept af mangfoldighed og af andre kulturer og mennesker af alle afstamninger.

Vi diskriminerer ikke ved ansættelse eller under beskæftigelse på grund af race, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, handicap, nationalitet, social eller etnisk baggrund eller seksuel orientering.

Respekten for andre kommer til udtryk i en vilje til at lytte til andre, til at informere, forklare og gå i dialog.

Medarbejdere i Mansoft A/S har fuld frihed til valg af faglige organisationer og Mansoft A/S vi respekterer fuldt ud vores medarbejderes civile og politiske rettigheder.

Koncernens selskaber skal nøje sikre, at medarbejdernes rettigheder respekteres. De skal fremme en aktiv dialog med deres medarbejdere. Desuden og uden begrænsning skal de respektere følgende regler, selv om de ikke er indeholdt i den lokale lovgivning.

Mansoft A/S afstår fra enhver form for tvangsarbejde, tvunget arbejde eller børnearbejde – det være sig direkte eller indirekte eller via underleverandører, hvor sidstnævnte arbejder på et af koncernens produktionssteder, og vi afstår fra enhver form for diskrimination uanset art med hensyn til vores medarbejdere, det være sig i rekrutteringsfasen, under ansættelsesproceduren, i ansættelsesperioden eller ved ansættelsens ophør.

ARBEJDSFORHOLD

Mansoft A/S arbejder på stærkt konkurrenceprægede markeder og er under konstant forandring. Det stiller høje krav til vores medarbejdere og deres evne til at omstille sig. Som arbejdsgiver anerkender vi vores ansvar for at sikre, at vores medarbejdere trives på trods af det høje tempo. Det gælder både i dagligdagen men også mht. den løbende kompetenceudvikling, som understøtter medarbejderens trivsel og udvikling på længere sigt.

Derfor er der i Mansoft A/S løbende målinger og opfølgning i forhold til trivsel, et veludbygget samarbejde med de faglige. Vi har en systematisk tilgang til forebyggelse af arbejdsulykker, procedurer for forbedring af arbejdsmiljø, jævnlige arbejdsmiljøtilsyn samt fokus på en række temaer.

Vi stræber efter at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere. Igennem flere år har vi sat mangfoldighed på dagsorden, fordi vi har brug for dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, seksualitet eller funktionsevne. Vi ønsker også at afspejle mangfoldigheden i det omgivende samfund, fordi vi som virksomhed handler med alle typer kunder.

MILJØ

Vi arbejder målrettet for at minimere vores egen belastning af miljøet. Det gør vi fx ved at optimere energiforbruget i vores egne installationer, samt råde og vejlede vores kunder i forhold til deres installationer.

Generelt er det udstyr, vi anvender, på forkant med internationale miljøkrav, og vi arbejder specifikt med at minimere strømforbruget.

Vi arbejder også for at begrænse medarbejdernes behov for transport gennem brug af videomøder og hjemmearbejdspladser. Ud over CO2-reduktioner giver disse løsninger mulighed for at udnytte tiden mere effektivt og hæve medarbejdertilfredsheden, fordi det minimerer behovet for rejsedage, hvor man er væk fra familie og venner.

I vores miljøarbejde er alle medarbejderes bidrag og indsats vigtig for at nå vores overordnede mål.

GOD FORRETNINGSSKIK

Integritet kræver stor hæderlighed i den enkeltes professionelle aktiviteter. Den tillader ikke, at man skader koncernens interesser, som den enkelte har fået ansvaret for, til fordel for den pågældendes egne private interesser – uanset om det drejer sig om aktiviteter inden for koncernen eller på koncernens vegne i forhold til tredjemand, og uanset hvordan den lokale skik og brug måtte være. Der kan vedtages detaljerede adfærdsregler for visse kategorier af koncernens medarbejdere, hvor disses ansvarsområder måtte kræve dette.

Som medarbejder i Mansoft koncernen er vi loyale over for koncernens strategi og de beslutninger, der træffes for at overholde strategien.

Loyalitet kræver ærlighed og retfærdighed i omgangen med overordnede, kolleger, underordnede og tredjemand, der handler med koncernen. Loyalitet kan især ikke forenes med forfølgelse af egne interesser, hvor disse er i konflikt med målsætningen for det enkelte selskab i koncernen eller koncernen som helhed. Det kræver overholdelse af retningslinjer og interne regler i de enkelte selskaber i koncernen og i koncernen som helhed.

Mansoft A/S accepterer ingen form for korruption og/eller bestikkelse og vil aktivt modarbejde disse forhold.

Mansoft A/S overholder konkurrencelovgivningen i de lande vi udfører arbejde i.

 

FORBRUGERFORHOLD

Mansoft A/S tilstræber i forbindelse med indgåelse af aftaler med vores kunder at sørge for at den indgåede aftale mellem leverandør og kunde er udfærdiget i et klart og forståeligt sprog, således at begge parter er enige om hvad leverancen omfatter.

Mansoft A/S vil altid levere ensartet service uanset hvilken kundestørrelse servicen omhandler.

Det er en vigtig parameter for Mansoft A/S at kunden har en god oplevelse ved at have en af vores medarbejdere hos dem og at de oplever at det har været værdiskabende for dem.

LOKAL SAMFUNDSUDVIKLING

Mansoft A/S ser det som en vigtig opgave at være en del af den omliggende verden og er bl.a. en vigtig aktør i forbindelse med uddannelse af tekniske elever inden for IT området. Vi tilstræber at have mellem 6% og 8% af vores ansatte på elevkontrakt, hvilket gør os til en af de større uddannelsessteder i Danmark.

BÆREDYGTIGHED

IT-branchen er ikke kun et dansk anliggende, og vi er alle en del af løsningen. Udfordringerne med at sikre klimaet, ansvarlig udvinding af mineraler og acceptable arbejdsforhold gennem hele forsyningskæden skal løses på tværs af landegrænser.

Vi i Mansoft har som virksomhed valgt bidrage til at øge bæredygtigheden i den globale it-branche ved at sætte et markant aftryk på it-branchens globale miljøprofil igennem dialog til vores forretningspartnere og kunder.

Kontaktperson

Spørgsmål til nærværende CSR kan rettes til adm. direktør Thomas Elling.

Implementering

Ikrafttræden og implementering CSR er den 1. august 2019.
Denne CSR vil være gyldig i den ovenfor anførte version, indtil Mansoft koncernen eventuelt måtte beslutte at justere indholdet heri eller at ophæve denne.

Nye medarbejdere er forpligtet til at sætte sig ind i og forholde sig til de retningslinjer der er beskrevet i vores CSR.