Mansoft har udviklet en række fælles principper, der anvendes af både ledelse og medarbejdere, og er en rettesnor for koncernens aktiviteter i årenes løb.


Det er ikke hensigten, at de opstillede principper skal være udtømmende – de skal blot dække de absolut væsentligste områder. De er suppleret, og vil kontinuerligt blive opdateret mindst en gang årligt med regler, der i nogle tilfælde er mere specifikke, med relation til lokale forhold eller særlige ansvarsområder, men som under alle omstændigheder ikke afviger fra de grundlæggende principper.

Mansoft’s kerneværdier er det grundlag for koncernens aktiviteter, som vi altid ønsker at blive forbundet med.

I Mansoft bedømmes vi både som enkeltpersoner og som virksomhed på vores handlinger.

Værdierne gør det tydeligt for kunder og medarbejdere, hvad Mansoft ønsker at stå for, og giver en sammenfattende vejledning til medarbejderne om, hvad det er vigtigt at leve op til.

Adfærdsprincipper

Mansoft mener, at de grundlæggende værdier, som ledelse og medarbejdere deler, er: professionelt engagement, respekt for andre, integritet, fleksibilitet, loyalitet og solidaritet. Dette er adfærdsprincipper, der gælder for os alle.

Det er en grundlæggende forudsætning for vores succes, at vi lever op til vores kunders forventninger ved at være en pålidelig partner.

Professionelt engagement

For os betyder professionelt engagement, at man efter bedste evne mobiliserer den enkeltes viden og knowhow, og det kræver desuden oplæring og uddannelse for at holde begge dele ajour.

Det er et vigtig succesparameter for koncernen, at Mansoft’s medarbejdere er engagerede og har de rigtige kompetencer i forhold til deres arbejdsopgaver. Mansoft skal være en attraktiv og udviklende arbejdsplads. Medarbejdernes løbende udvikling skal opmuntres og støttes for at sikre den enkeltes og Mansoft’s fremtidige konkurrenceevne og markedsværdi.

Alle medarbejdere har selv et ansvar for deres faglige udvikling. Chefer, ledere og medarbejdere har et gensidigt ansvar for at sikre, at alle har de informationer, den viden og de evner, der kræves for at kunne udføre deres arbejdsopgaver.

Det kræver personligt engagement og en vilje til at påtage sig dette og erhverve den nødvendige viden.

Respekt for andre

Respekt for andre er en absolut forudsætning for den enkeltes professionelle og personlige udvikling. Den skal anvendes i hele koncernen og over hele verden og indebærer en accept af mangfoldighed og af andre kulturer og mennesker af alle afstamninger.

Vi diskriminerer ikke ved ansættelse eller under beskæftigelse på grund af race, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, handicap, nationalitet, social eller etnisk baggrund eller seksuel orientering.

Respekten for andre kommer til udtryk i en vilje til at lytte til andre, til at informere, forklare og gå i dialog.

Integritet

Integritet kræver stor hæderlighed i den enkeltes professionelle aktiviteter. Den tillader ikke, at man skader koncernens interesser, som den enkelte har fået ansvaret for, til fordel for den pågældendes egne private interesser – uanset om det drejer sig om aktiviteter inden for koncernen eller på koncernens vegne i forhold til tredjemand, og uanset hvordan den lokale skik og brug måtte være. Der kan vedtages detaljerede adfærdsregler for visse kategorier af koncernens medarbejdere, hvor disses ansvarsområder måtte kræve dette.

Loyalitet

Som medarbejder i Mansoft koncernen er vi loyale overfor koncernens strategi og de beslutninger, der træffes for at overholde strategien.

Loyalitet kræver ærlighed og retfærdighed i omgangen med overordnede, kolleger, underordnede og tredjemand, der handler med koncernen. Loyalitet kan især ikke forenes med forfølgelse af egne interesser, hvor disse er i konflikt med målsætningen for det enkelte selskab i koncernen eller koncernen som helhed. Det kræver overholdelse af retningslinjer og interne regler i de enkelte selskaber i koncernen og i koncernen som helhed.

Solidaritet

Solidaritet er baseret på en følelse af individuelt ansvar på jobbet, der har forrang frem for selvcentreret tænkning, og som opfordrer til teamwork og til at få det bedste frem i hver enkelt person. Det betyder, at man afviser ledelses- eller driftsmetoder, der mere er rettet imod den enkeltes tilfredsstillelse af egne behov end mod det enkelte selskabs eller koncernens interesser.

Respekt for loven

Alle selskaber i koncernen skal på alle områder overholde de love og bestemmelser, der gælder i de lande, hvor de arbejder. Der gøres især opmærksom på de områder, der er beskrevet i det følgende.

Alle selskaber i koncernen skal afstå fra alle handlinger, der eventuelt kunne stride mod gældende konkurrencelove. De skal afstå fra enhver form for finansiering af politiske partier eller aktiviteter, også selv om disse er tilladt i henhold til lokale love. De skal også afvise alle former for aktiv eller passiv korruption, uanset om det drejer sig om indenlandske eller internationale transaktioner.

Desuden skal koncernens selskaber undlade at udnytte sådanne loves og bestemmelsers smuthuller og utilstrækkeligheder, hvor dette ville betyde manglende overholdelse af Mansoft koncernens normer inden for de områder, der er beskrevet i det følgende.

Medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø

Mansoft har det overordnede ansvar for miljøet skal være integreret i vores kernevirksomhed for sundheds- og arbejdsmiljøarbejdet, men alle medarbejdere skal bidrage til dette arbejde.

Mansoft skal tilbyde et sikkert og godt arbejdsmiljø som en naturlig del af det daglige arbejde. Vi skal have et helhedssyn på sundhed, som omfatter fysisk, psykisk og social trivsel, og vores arbejde skal tage udgangspunkt i et sundhedsfremmende perspektiv. Mansoft skal udføre et systematisk og transparent arbejdsmiljøarbejde.

Koncernens selskaber skal være særlig omhyggelige med at indføre alle de forholdsregler, der er nødvendige for at sikre den bedst mulige beskyttelse mod sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen.

De skal anvende politikker til reduktion af risikoen, og følge op på den korrekte anvendelse af samme, således at de faktiske resultater holdes op mod de gældende standarder. Sådanne politikker skal gælde både deres egne medarbejdere og underleverandørernes medarbejdere, for så vidt som disse arbejder på et af koncernens produktionssteder.

Medarbejdernes rettigheder

Mansoft skal nøje sikre, at medarbejdernes rettigheder respekteres. De skal fremme en aktiv dialog med deres medarbejdere. Desuden og uden begrænsning skal Mansoft respektere følgende regler, selv om de ikke er indeholdt i den lokale lovgivning.

Mansoft skal afstå fra enhver form for tvangsarbejde, tvunget arbejde eller børnearbejde – det være sig direkte eller indirekte eller via underleverandører, hvor sidstnævnte arbejder på et af koncernens produktionssteder, og de skal afstå fra enhver form for diskrimination uanset art med hensyn til deres medarbejdere, det være sig i rekrutteringsfasen, under ansættelsesproceduren, i ansættelsesperioden eller ved ansættelsens ophør.

Kommunikation

Kommunikation er en vigtig hjørnesten i Mansofts virksomhed. Mansoft skal være en pålidelig virksomhed med en åben virksomhedskultur, hvor alle kan udtrykke sig frit. Medarbejderne kan altid drøfte spørgsmål med deres nærmeste chef eller HR-afdelingen.

Alle medarbejdere skal være bevidste om, at det de siger og skriver offentligt, kan opfattes som et officielt budskab og påvirke tilliden til Mansoft.

Kontaktperson

Spørgsmål til nærværende CSR kan rettes til adm. direktør Thomas Elling.

Implementering

Ikrafttræden og implementering af Code of Conduct er den 01-08-2019.

Denne Code of Conduct vil være gyldig i den ovenfor anførte version, indtil Mansoft eventuelt måtte beslutte at justere indholdet heri eller at ophæve denne.

Nye medarbejdere er forpligtet til at sætte sig ind i og forholde sig til de retningslinjer, der er beskrevet i vores Code of Conduct.